ДОГОВІР

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

З метою цієї публічної оферти наведені нижче терміни використовуються в такому значенні:

Оферта - цей публічний договір на надання інформаційних послуг.

Сайт - інтернет-сайт https://www.lavrbraed.com/, що використовується Виконавцем на правах власності.

Інформаційні послуги та послуги з обробки даних - послуги Виконавця з надання обмеженого доступу Замовника до Сайту відповідно до умов Оферти для інформаційних послуг Виконавця з надання за плату мультимедійних курсів, розміщених на Сайті або інформаційно-консультаційних послуг в іншій формі. Форма і необхідність надання супутніх інформаційних послуг визначаються Виконавцем самостійно.

Виконавець - @lavrbread Лаврешин І.М., що надає Інформаційні послуги та послуги з обробки даних Замовнику на умовах цієї Оферти.

Замовник - особа, яка здійснила Акцепт Оферти на викладених у ній умовах.

Договір на надання інформаційних послуг і послуг з обробки даних (далі - Договір) - договір між Замовником і Виконавцем на надання Інформаційних послуг і послуг з обробки даних, який укладається за допомогою Акцепту цієї Оферти.

1. загальні положення

1.1 Даний документ є публічною офертою @lavrbread Лаврешин І.М., надалі іменованого "Виконавець", і містить всі істотні умови договору на надання інформаційних послуг та послуг з обробки даних.

1.2 Особа, яка здійснила акцепт цієї публічної оферти, набуває всіх прав і обов'язків Замовника, передбачених цим договором.

1.3 Акцептом цієї публічної оферти є здійснення Замовником оплати інформаційно-консультаційних послуг відповідно до умов цього договору. З моменту надходження грошових коштів в рахунок оплати послуг, що надаються, на розрахунковий рахунок Виконавця, цей договір вважається укладеним між Замовником і Виконавцем.

1.4 Договір-оферта може бути відкликаний у будь-який час.

2. Предмет договору-оферти

2.1 Предметом цієї оферти є оплатне надання Замовнику інформаційних послуг та послуг з обробки даних у сфері отримання навичок з кондитерської майстерності в рамках програми курсу кондитерської майстерності, обраного Замовником.

2.2 Надання послуг здійснюється шляхом розміщення Виконавцем на сайті https://www.lavrbread.com/ навчального матеріалу і завдань для Замовника, спрямованих на отримання навичок з кондитерської та хлібопекарської майстерності, згідно з графіком, встановленим Виконавцем, письмових та усних відповідей на запитання Замовника, а також іншої інформаційної підтримки Замовника при проходженні навчальної програми.

2.3 Виконавець має право в будь-який момент змінювати зміст матеріалів та умови цієї публічної оферти в односторонньому порядку без попереднього узгодження із Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на сайті https://www.lavrbread.com/, не менше ніж за один день до їх введення в дію.

2.4 Договір-оферта завжди знаходиться за мережевою адресою https://www.lavrbread.com/offer/

3. Права та обов'язки сторін

3.1 Виконавець зобов'язується:

3.1.1. створити умови для отримання інформаційно-консультаційних послуг Замовником, довести до відома Замовника відомості про заплановану програму навчання;

3.1.2. зберігати конфіденційну інформацію, отриману від Замовника, при наданні інформаційно-консультаційних послуг за цим договором;

3.1.3. дотримуватися вимог законодавства, що стосуються оброблення, передання та захисту персональних даних Замовника.

3.2 Виконавець має право:

3.2.1. змінювати в односторонньому порядку графік розміщення навчального матеріалу і завдань для Замовника та проведення інших консультацій;

3.2.2. відмовитися від надання послуг Замовнику, який надав Виконавцю недостовірні дані, а також Замовнику, що порушує п. 5.2. цього договору; 3.2.2. 5.2. цього договору;

3.2.3. відмовитися від надання послуг Замовнику в разі дворазового порушення Замовником цілей і суті виконання завдань Виконавця.

3.2.4. залучати для надання послуг відповідно до цього договору третіх осіб. При цьому Виконавець несе відповідальність за дії третіх осіб при наданні послуг;

3.2.5. Виконавець має право до початку надання надання надання послуг за Договором відмовити Замовнику в наданні послуг за Договором без пояснення причин за умови повного повернення Замовнику грошових коштів, сплачених Замовником Виконавцю.

3.2.6. під час надання послуг за Договором Виконавець має право припинити надання послуг Замовнику в будь-який момент без пояснення причин.

3.2.7. у разі припинення Виконавцем надання послуг за Договором у порядку п.

3.2.6 Договору Виконавець повертає Замовнику грошові кошти, сплачені Замовником Виконавцю, за вирахуванням вартості фактично наданих Виконавцем послуг за Договором.

3.3. Замовник зобов'язується:

3.3.1. після вибору послуги, прийняття цієї публічної оферти та оплати в повному обсязі інформаційних послуг і послуг з обробки даних, дотримуватися встановленого графіка, цілей і суті виконання завдань Виконавця, виконувати рекомендації та вимоги Виконавця в рамках надання послуг за цим договором;

3.3.2. надати Виконавцю актуальну інформацію для направлення Замовнику інформаційних матеріалів, а також для оперативного зв'язку із Замовником в рамках надання послуг за цим договором;

3.3.3. не здійснювати запис, копіювання, розповсюдження та передачу третім особам матеріалів, що надаються Замовнику Виконавцем в ході надання послуг за цим договором.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. відмовитися від виконання цього договору за умови оплати Виконавцю фактично наданих ним послуг на момент такої відмови;

3.4.2. звернутися до Виконавця з письмовою заявою про перенесення строків надання оплачених послуг за цим договором із додаванням документів, що підтверджують неможливість отримання послуг: довідки про перебування в стаціонарі, про стихійні лиха, а також інших подій, що унеможливлюють отримання Замовником послуг, передбачених цим договором.

4. Вартість послуг і порядок оплати

4.1 Вартість інформаційно-консультаційних послуг за цим договором вказана на сайті Виконавця за адресою: https://www.lavrbread.com/. Вартість різних програм навчання різниться і для кожної програми вказана своя власна вартість на сторінці відповідної програми на сайті https://www.lavrbread.com/.

4.2 Оплата обраної послуги здійснюється Замовником банківською картою, оплата здійснюється через інтернет в режимі реального часу безпосередньо після оформлення замовлення.

4.3 Інформаційні послуги та послуги з обробки даних вважаються наданими з належною якістю та вчасно за відсутності претензій Замовника по закінченню терміну надання послуг.

5. Особливі умови

5.1 Виконавець залишає за собою право закрити доступ Замовника до ресурсу для отримання інформаційних послуг та послуг з обробки даних без повернення грошових коштів у разі порушення умов надання інформаційно-консультаційних послуг за цим договором.

5.2 Послуги, передбачені цим договором, надаються Виконавцем особисто Замовнику. Замовнику забороняється передавати реквізити доступу до ресурсу для отримання інформаційних послуг та послуг з обробки даних третім особам, а також спільне з третіми особами отримання послуг без спеціального на те дозволу Виконавця.

5.3 Замовнику забороняється поширювати (публікувати, розміщувати на Інтернет-сайтах, копіювати, передавати або перепродавати третім особам) у комерційних або некомерційних цілях надану Виконавцем Замовнику інформацію та матеріали, отримані в рамках цього договору, створювати на її основі інформаційні продукти, а також використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, окрім як для особистого користування.

5.4 Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання послуг Замовнику з причин, не залежних від Виконавця, а саме: порушення роботи Інтернету, обладнання або програмного забезпечення з боку Замовника.

6. Умови та порядок повернення грошових коштів

6.1 Замовник має право на повернення грошових коштів, сплачених Виконавцю в якості передоплати за надання послуг за цим договором, у разі ненадання послуг за цим договором.

Повернення здійснюється тільки після повного проходження курсу Замовником.

6.2 Повернення грошових коштів здійснюється тільки в тому випадку, якщо Замовник виконав усі вимоги та умови Виконавця для отримання послуг і не отримав заявленого результату.

6.3 Виконавець залишає за собою право відхилити заявку Замовника на повернення грошових коштів.

6.4 Заявка Замовника розглядається Виконавцем протягом 30 робочих днів з дати отримання заявки на повернення від Замовника на адресу електронної пошти Виконавця lavrbread@icloud.com.

6.5 Виконавець залишає за собою право односторонньої зміни умов договору за умовами повернення грошових коштів.

6.6 При поверненні гроші повертаються на ту картку, з якої була здійснена покупка, протягом 30 днів, залежно від банку, що випустив картку.

7. Прикінцеві положення

7.1 Цей договір набуває чинності з моменту акцепту Замовника відповідно до п. 1.3. договору і діє до повного виконання зобов'язань сторонами.

7.2 Всі суперечки і розбіжності між сторонами вирішуються шляхом переговорів.

8. Реквізити Виконавця

Лаврешин Ігор Миколайович
ІПН 2625113211
lavrbread@icloud.com
+380675661736